Nakupte ještě za 288 !
Doprava zdarma od 1 000 .

Doprava zdarma

Velké dějiny zemí Koruny české

Největší projekt české historiografie. Kompletní dějiny Českých zemí od počátků až do roku 1956. 16 dílů ve 20 svazcích. 15 000 stran, 3034 obrázků, 161 map.

Velké dějiny zemí Koruny české - KOMPLET

Velké dějiny zemí Koruny české - KOMPLET

Velké dějiny zemí Koruny české

Největší dokončený projekt české historiografie. Kompletní dějiny Českých zemí od počátků až do roku 1945. 15 dílů v 19 svazcích, téměř 14 000 stran, 2819 obrázků, 161 map. I. Do roku 1197: Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova. II. 1197–1250: Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské […]

Velké dějiny zemí Koruny české - Lékařství

Velké dějiny zemí Koruny české - Lékařství

Petr Svobodný, Karel Černý

Velké dějiny zemí Koruny české

Jako kabinet kuriozit může působit historie tak exaktní vědy, jakou je medicína. Lékaři 16. století doporučovali, aby strava odpovídala fyziologickému složení člověka, proto třeba cibule mohla šlechtice ohrozit. Smysl léčebných postupů osvícenských lékařů spočíval ve vyvolání projevů podobných nemoci, již bylo třeba léčit. Pouštění žilou se tak vžilo, že je pacienti vyžadovali jako prevenci ještě […]

Velké dějiny zemí Koruny české - Dětství

Velké dějiny zemí Koruny české - Dětství

Milena Lenderová

Velké dějiny zemí Koruny české

Od početí a porodu přes výchovu a vzdělávání a získávání prvních pracovních zkušeností až po práh dospělosti v prostředí města, vesnice i šlechtických rodů, v rodině, ve škole či sirotčinci, za války i v míru. První velkorysé shrnutí ukazuje, jak se do tématu dětství promítají nejen poznatky o vývoji školství či práva, o dobové stravě, […]

Velké dějiny zemí Koruny české - Školství a vzdělanost

Velké dějiny zemí Koruny české - Školství a vzdělanost

Miroslav Novotný

Velké dějiny zemí Koruny české

V posledních desetiletích se vzdělání často redukuje na pouhý nástroj tržní ekonomiky. Tak tomu ale nebylo vždy. Kniha dvanácti českých historiků přibližuje cestu, kterou prošlo školství v českých zemích od svých středověkých počátků, kdy bylo dostupné jen úzké elitě, až k masovému vzdělávání 21. století. Dílo nabízí široce koncipovanou syntézu, kterou česká historiografie dlouho postrádala. […]

Velké dějiny zemí Koruny české - Právo

Velké dějiny zemí Koruny české - Právo

Karel Schelle

Velké dějiny zemí Koruny české

Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu od téhož autorského týmu. Populární formou přibližuje vývoj práva na našem území od raného středověku po současnost, vykresluje dobové […]

Velké dějiny zemí Koruny české - Stát

Velké dějiny zemí Koruny české - Stát

Karolina Adamová, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen, Karel Schelle

Velké dějiny zemí Koruny české

Nejnovější svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě velká dějinná období. První popisuje vývoj českého státu od nejstarších dob do revolučních přeměn v roce 1848 a představuje hlavní státoprávní instituce raného českého státu, doby stavovské, ale […]

Velké dějiny zemí Koruny české - Cestovatelství

Velké dějiny zemí Koruny české - Cestovatelství

Michael Borovička

Velké dějiny zemí Koruny české

Publikace je prvním syntetickým zpracováním fenoménu českého cestovatelství. Autor se zabývá cestovateli, kteří o svých cestách podali jakékoli svědectví – především prostřednictvím cestopisů. Tomuto literárnímu žánru věnuje zvýšenou pozornost formou rozsáhlejších citací, ale i srovnáváním literární úrovně jednotlivých děl. Kniha je tak v druhém plánu i dějinami českého cestopisu. Je rozdělena do několika tematicky vymezených […]

Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura

Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura

Petr Kratochvíl

Velké dějiny zemí Koruny české

Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost. Postihne tak hlavní proudy vývoje architektury na domácím teritoriu, slohová období románské, gotické, renesanční, barokní a klasicistní architektury, období historismů […]

Velké dějiny zemí Koruny české - Zločinnost a bezpráví

Velké dějiny zemí Koruny české - Zločinnost a bezpráví

Jindřich Francek

Velké dějiny zemí Koruny české

Kniha renomovaného historika Jindřicha Francka, která vychází v tematické řadě Velkých dějin zemí Koruny české, je dosud nejrozsáhlejší monografií věnovanou dějinám trestní spravedlnosti a kriminality ale i zneužívání trestního práva v kontextu historie českých zemí od nejstarších dob až do druhé poloviny 20. století, od středověkého souboru právních norem zvaného Zákon sudnyj ljudem až po […]

Velké dějiny zemí Koruny české - Lidová kultura

Velké dějiny zemí Koruny české - Lidová kultura

Lubomír Tyllner

Velké dějiny zemí Koruny české

Svazek je pokračováním tematické řady, která navázala na patnáct dílů Velkých dějin zemí Koruny české. Tým vědeckých pracovníků Etnologického ústavu AV ČR v něm pojednává téma lidové kultury v českých zemích od raného středověku po současnost komplexně a v evropských souvislostech, v unikátním záběru, jakého dosáhla česká etnografie naposled v šedesátých letech minulého století. Kniha […]

Velké dějiny zemí Koruny české I. (do roku 1197)

Velké dějiny zemí Koruny české I. (do roku 1197)

Jan Frolík, Marie Prof. Bláhová, Naděžda Profantová

Velké dějiny zemí Koruny české

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší […]

Velké dějiny zemí Koruny české II. (1197-1250)

Velké dějiny zemí Koruny české II. (1197-1250)

Vratislav Vaníček

Velké dějiny zemí Koruny české

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší […]

Velké dějiny zemí Koruny české III. (1250-1310)

Velké dějiny zemí Koruny české III. (1250-1310)

Vratislav Vaníček

Velké dějiny zemí Koruny české

Třetí svazek osmnáctidílných Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje dobu posledních Přemyslovců. Vratislav Vaníček, jeden z nejpřednějších odborníků na dané téma, bezprostředně navazuje na svůj předchozí díl. Třetí svazek Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje období let 1250–1310, tj. v podstatě zenit éry vrcholného středověku. Historik Vratislav Vaníček ve své práci bezprostředně navazuje na předchozí […]

Velké dějiny zemí Koruny české IV./a (1310-1402)

Velké dějiny zemí Koruny české IV./a (1310-1402)

Lenka Bobková

Velké dějiny zemí Koruny české

První svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam […]

Velké dějiny zemí Koruny české IV./b (1310-1402)

Velké dějiny zemí Koruny české IV./b (1310-1402)

Milena Bartlová, Lenka Bobková

Velké dějiny zemí Koruny české

Druhý svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam […]

Velké dějiny zemí Koruny české V. (1402-1437)

Velké dějiny zemí Koruny české V. (1402-1437)

Petr Čornej

Velké dějiny zemí Koruny české

Pátý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí od roku 1402 do roku 1437.

Velké dějiny zemí Koruny české VI. (1437-1526)

Velké dějiny zemí Koruny české VI. (1437-1526)

Petr Čornej, Milena Bartlová

Velké dějiny zemí Koruny české

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu, vedeného Jiřím Poděbradským. Pozornost přitom zaměřuje jak na kališnickou, tak na katolickou složku obyvatelstva korunních zemí. Druhá část se zabývá vznikem a prvním obdobím existence českého stavovského státu až do nástupu Habsburků […]

Velké dějiny zemí Koruny české VII. (1526-1618)

Velké dějiny zemí Koruny české VII. (1526-1618)

Petr Vorel

Velké dějiny zemí Koruny české

Sedmý díl Velkých dějin zemí Koruny české popisuje období od nástupu Habsburků na český trůn do počátku druhého českého stavovského povstání (1526-1618), jež je označováno za první století novověku. Toto období charakterizuje hospodářský a kulturní rozkvět i překonávání jisté politické a konfesionální izolace, kterou způsobily husitské války. Zároveň se začíná projevovat určitá vývojová opožděnost střední […]

Velké dějiny zemí Koruny české VIII. (1618-1683)

Velké dějiny zemí Koruny české VIII. (1618-1683)

Jiří Mikulec, Jiří Kaše, Ivana Čornejová

Velké dějiny zemí Koruny české

V předkládaném svazku se autorský tým zabývá důležitým obdobím českých i středoevropských dějin, vymezeným počátkem druhého stavovského povstání a třicetileté války v roce 1618 a končícím porážkou Turků před hradbami Vídně roku 1683, která znamenala konec osmansko-muslimské expanze na evropském kontinentě. Prosazení habsburské koncepce absolutistické a konfesionálně pokud možno jednotné monarchie s dominantním postavením katolického […]

Velké dějiny zemí Koruny české IX. (1683 - 1740)

Velké dějiny zemí Koruny české IX. (1683 - 1740)

Pavel Bělina, Jiří Mikulec, Jiří Kaše, Vít Vlnas, Irena Veselá

Velké dějiny zemí Koruny české

Devátý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován období let 1683 – 1740, kdy se události ve sféře zahraniční politiky projevovaly na zmíněném teritoriu víceméně pouze zprostředkovaně. To byl jeden z vážných důvodů mimořádného rozmachu barokní kultury (zejména výtvarné a hudební) a odrazilo se to v nejrůznějších vnějších projevech i sociálně psychologických a ideových […]

Velké dějiny zemí Koruny české X. (1740-1792)

Velké dějiny zemí Koruny české X. (1740-1792)

Pavel Bělina, Jan P. Kučera, Jiří Kaše

Velké dějiny zemí Koruny české

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší […]

Velké dějiny zemí Koruny české XI./a (1792-1860)

Velké dějiny zemí Koruny české XI./a (1792-1860)

Milan Hlavačka, Pavel Bělina, Daniela Tinková

Velké dějiny zemí Koruny české

Jedenáctý díl zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792-1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň […]

Velké dějiny zemí Koruny české XI./b (1792 - 1860)

Velké dějiny zemí Koruny české XI./b (1792 - 1860)

Milan Hlavačka, Jan P. Kučera, Jiří Kaše, Daniela Tinková

Velké dějiny zemí Koruny české

Jedenáctý díl, který je rozvržen do dvou svazků, zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin zemí Koruny české a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792-1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná […]

Velké dějiny zemí Koruny české XII./a (1860-1890)

Velké dějiny zemí Koruny české XII./a (1860-1890)

Jan P. Kučera, Jiří Kaše, Michael Borovička

Velké dějiny zemí Koruny české

První svazek XII. dílu počíná na přelomu let 1859–1860, kdy v důsledku vojenské porážky habsburské monarchie v Itálii dochází k obnovení ústavního vývoje a končí rokem 1890, kdy se přijetím punktačních článků radikalizovala mladočeská strana, jež tento akt hodnotila jako ránu českým národnostně a jazykově emancipačním snahám. Nelze však přehlédnout, že v obecném měřítku dosáhly […]

Velké dějiny zemí Koruny české XII./b (1890-1918)

Velké dějiny zemí Koruny české XII./b (1890-1918)

Pavel Bělina, Jan P. Kučera, Jiří Kaše, Michael Borovička

Velké dějiny zemí Koruny české

Období let 1890–1918 patří v mnoha ohledech k nejzajímavějším a zároveň nejméně prozkoumaným a nejméně obecně známým v dějinách českých zemí. Zdejší společnost, ekonomika, věda a kultura prožívaly jeden ze svých nepopiratelných vrcholů, ale zároveň se rychle blížila léta nebývale hluboké krize, jejímž markantním projevem se stala takzvaná Velká válka v letech 1914–1918. Její osudovost […]

Velké dějiny zemí Koruny české XIV. (1929-1938)

Velké dějiny zemí Koruny české XIV. (1929-1938)

Antonín Klimek

Velké dějiny zemí Koruny české

Autorský tým, složený z významných českých historiků, předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší […]

Velké dějiny zemí Koruny české XV./a (1938-1945)

Velké dějiny zemí Koruny české XV./a (1938-1945)

Jan Gebhart, Jan Kuklík

Velké dějiny zemí Koruny české

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938–1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu na jaře […]

Velké dějiny zemí Koruny české XV./b (1938-1945)

Velké dějiny zemí Koruny české XV./b (1938-1945)

Jan Gebhart, Jan Kuklík

Velké dějiny zemí Koruny české

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského státu na jaře […]

Velké dějiny zemí Koruny české XVI. (1945-1948)

Velké dějiny zemí Koruny české XVI. (1945-1948)

Jiří Kocian, Vít Smetana, Jiří Pernes

Velké dějiny zemí Koruny české

Opojnou radost z osvobození v květnu 1945 provázely naděje, že se podaří vybudovat republiku svobodnou, sociálně spravedlivou a také zabezpečenou před jakýmkoli příštím vnějším i vnitřním ohrožením. Prezident Beneš se triumfálně vrátil z exilu do Prahy jako symbol vítězství i kontinuity s meziválečnou první republikou. Sám však hovořil především o národní revoluci. Její součástí byla […]

Velké dějiny zemí Koruny české XVII. (1948-1956)

Velké dějiny zemí Koruny české XVII. (1948-1956)

Jiří Pernes

Historie
Velké dějiny zemí Koruny české

Tak hladký průběh převratu v roce 1948 nečekali ani komunisté. Prezident Beneš se nakonec veškerému nátlaku podvolil a většina zákonodárců, včetně členů demokratických stran, nové pořádky posvětila. Akční výbory jako hlavní prostředek „očištění“ společnosti se ukázaly jako nesmírně efektivní, propaganda fungovala, volby na konci května toho roku se podařilo zmanipulovat. Puč příliš nezkomplikovala ani smrt […]

Newsletter: Listy z Paseky

V pracovní době se nebudou číst noviny! Knižní novinky si čtěte! S naším newsletterem budete vědět o všem, co se v Pasece šustne, ať už vás zajímá pohled do zákulisí, novinky, nebo slevové akce.

    Přihlášením se k odběru novinek souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.