Taška zatím zeje prázdnotou.

Velké dějiny zemí Koruny české – Stát

Karolina Adamová, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen, Karel Schelle

Velké dějiny zemí Koruny české

Nejnovější svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě velká dějinná období. První popisuje vývoj českého státu od nejstarších dob do revolučních přeměn v roce 1848 a představuje hlavní státoprávní instituce raného českého státu, doby stavovské, ale též - z hlediska státoprávního problematického - období absolutismu. Druhá část se soustředí na moderní stát od roku 1848 do zániku Československa v roce 1992 a vytyčuje tři hlavní etapy: dobu habsburské monarchie, meziválečného Československa a komunistické diktatury. Stručněji je pojednáno období nesvobody 1938-1945 a postsocialistická léta 1989-1992. Publikaci doplňuje bohatý obrazový materiál. Autorský tým v současnosti pracuje na svazku, který na tuto knihu naváže a vyloží dějiny práva v zemích Koruny české.

Autory výkladu jsou přední právní historici z právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně a Západočeské univerzity v Plzni Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle a Jaromír Tauchen.

652 stránek 652 stránek
V8 145 x 205 mm V8 145 x 205 mm
12/2015 12/2015
978-80-7432-652-3 ISBN 978-80-7432-652-3

V e-shopu jsme titul vyprodali, ale zkuste vaše oblíbené knihkupectví.

Karolina Adamová

Karolina Adamová

Karolina Adamová je profesorka na Katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vedoucí Katedry právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd. Vedle právních dějin se zabývá též politologií. V roce 1994 byla také asistentkou ústavní soudkyně Ivany Janů. V roce 2020 obdržela ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie, které uděluje Evropská společnost pro právní dějiny, z.s.

Antonín Lojek

Antonín Lojek

doc. JUDr. Antonín Lojek, Ph.D. je odborný asistent na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, též výkonný redaktor časopisu Právnické listy (Wolters Kluwer ČR).

Jaromír Tauchen

Jaromír Tauchen

Jaromír Tauchen je český právník, právní historik, soudní tlumočník jazyka německého, překladatel a docent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a vedoucí její Katedry dějin státu a práva. Je autor celé řady prací vztahující se k německým právním dějinám a k dějinám protektorátního práva.

Karel Schelle

Karel Schelle

Karel Schelle (952) je český právník historik, advokát a vysokoškolský pedagog. Vystudoval právnickou fakultu v Brně, kde působí jako docent (1977–1991 asistent a odborný asistent) na Katedře dějin státu a práva. Přednáší a vede semináře především z českých a československých právních dějin a dějin veřejné správy. Karel Schelle rovněž působil v letech 1991–1993 na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 1992 je advokát. V letech 1991–1995 byl proděkanem a v roce 1994 zastupujícím děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a 2001–2003 byl rektorem Vysoké školy Karla Engliše v Brně. Od roku 2010 je člen redakční rady časopisu Journal on European History of Law. Vykonává také funkci předsedy představenstva Evropské společnosti pro právní dějiny (The European Society for History of Law). Vědecky se zabývá dějinami veřejné správy v první ČSR a v období socialismu, jakož i ústavním vývojem v této době. Je členem vědecké rady a hlavním editorem Encyklopedie českých právních dějin.