Taška zatím zeje prázdnotou.

Všeobecné obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodejce
 
Prodejcem je společnost Nakladatelství Paseka s.r.o., 186 00 Praha, IČO: 26200449.
 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami Nakladatelství Paseka s.r.o., a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 3. Pokud nakupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 
Práva a povinnosti nakupujícího
 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách Nakladatelství Paseka s.r.o. do jedné hodiny od jejího odeslání.
 4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené,
  • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Nakladatelství Paseka s.r.o., Vítkova 286/5, Praha – Karlín, 186 00
  • do zásilky s vráceným zbožím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 5. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 
Reklamační řád
 
Prodejcem je společnost Nakladatelství Paseka s.r.o., 186 00 Praha, IČO: 26200449.
 1. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.
 2. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  • E-MAILEM – Zasláním e-mailu na adresu paseka@paseka.cz
  • TELEFONICKY – Telefonní číslo: +420 222 71 07 51 – 3
  • POŠTOU – Zasláním reklamace na adresu: Nakladatelství Paseka s.r.o., Vítkova 286/5, Praha – Karlín, 186 00
 3. Každá reklamace musí obsahovat:
  • doklad o koupi
  • popis zjištěných závad
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 6. Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:
  • Zákon o ochraně spotřebitele
  • Občanský zákoník
Mimosoudní řešení sporů
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.