Nakupte ještě za 288 !
Doprava zdarma od 1 000 .

Doprava zdarma

Velké dějiny zemí Koruny české VIII. (1618-1683)

Jiří Mikulec, Jiří Kaše, Ivana Čornejová

Velké dějiny zemí Koruny české
V předkládaném svazku se autorský tým zabývá důležitým obdobím českých i středoevropských dějin, vymezeným počátkem druhého stavovského povstání a třicetileté války v roce 1618 a končícím porážkou Turků před hradbami Vídně roku 1683, která znamenala konec osmansko-muslimské expanze na evropském kontinentě. Prosazení habsburské koncepce absolutistické a konfesionálně pokud možno jednotné monarchie s dominantním postavením katolického náboženství znamenalo zásadní přelom v dějinách českých zemí, který dodnes namnoze není vykládán bez politicko-ideologických resentimentů. Přehlíží se přitom, že se nový establishment musel vypořádat s následky hluboké populační, ekonomické a mravní krize, již zejména ve středoevropském měřítku vyvolala třicetiletá válka (1618--1648).
712 stránek 712 stránek
V8b 145 x 205 mm V8b 145 x 205 mm
12/2008 12/2008
978-80-7185-947-5 ISBN 978-80-7185-947-5
712 890  Sleva 178 

Jiří Mikulec

Jiří Mikulec

Jiří Mikulec (1962) pracuje v Historickém ústavu AV ČR jako historik raného novověku, externě přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se výzkumu náboženských, politických a kulturních dějin českých zemí a habsburské monarchie v 17. a 18. století. Je autorem řady odborných studií, knižních monografií (např. Poddanská otázka v barokních Čechách, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, 31. 7. 1627 - Rekatolizace šlechty v Čechách) a spoluautorem několika populárních i odborných publikací, mj. i VIII. svazku Velkých dějin zemí Koruny české (Paseka 2008).

Jiří Kaše

Jiří Kaše

Jiří Kaše (1946) je historik výtvarného umění, proděkan pro studijní záležitosti a tvůrčí činnost Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, kde vede Katedru humanitních věd. Zabývá se problematikou kultury a umění 17.–19. století a uměleckohistorickými aspekty konzervace a restaurování památek. Autor řady studií v odborných časopisech, spoluautor knih, např. Křivoklát (1983), Braunův Betlém – drama umění a přírody v proměnách času (1999), 10. dílu Velkých dějin zemí Koruny české. 1740–1792 (2001), 2. a 3. dílu publikace České země v evropských dějinách (2006).

Ivana Čornejová

Ivana Čornejová

Ivana Čornejová (1950) se zabývá především 17.–18. stoletím, církevními dějinami a dějinami školství. Kromě několika desítek odborných studií se autorsky podílela například na knihách Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654–1773 (spolu s Annou Fechtnerovou), Kapitoly z dějin pražské univerzity 1622–1773, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. (spolu s Jiřím Mikulcem, Jiřím Kašem a Vítem Vlnasem) nebo na tematickém svazku Velkých dějin zemí Koruny české věnovaném školství a vzdělanosti.