Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Horská Pavla – Maur Eduard – Musil Jiří

Horská Pavla – Maur Eduard – Musil Jiří

PhDr. Pavla Horská, CSc. (1927), pracovala v Historickém ústavu ČSAV. Publikovala množství odborných prací o sociálních a hospodářských dějinách českých zemí v 19. století, zejména o dějinách průmyslu, a o historické demografii 17.--20. století. Je autorkou či spoluautorkou knih Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost (1970), Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy (1990), Dějiny obyvatelstva českých zemí (1996), Histoire des populations d´Europe (1997). Věnuje se i dějinám česko-francouzských vtahů a dějinám žen a ženského hnutí. Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. (1937) působí na FF UK jako profesor českých dějin. Publikoval řadu odborných prací o hospodářských a sociálních dějinách českých zemí v raném novověku, zejména o agrárních dějinách a o historické demografii. Zabývá se i dějinami historického myšlení. Je kromě jiného autorem knih Český komorní velkostatek v 17. století, Tomáš Münzer (1993) a spoluautorem Dějin Československa I, II (1990) a knih Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy (1990), Ženy a milenky českých králů (1994), Dějin obyvatelstva českých zemí (1996) a Histoire des populations d´Europe (1997). Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. (1928), působí jako profesor na Středoevropské univerzitě v Budapešti a Varšavě a na UK v Praze.Je prezidentem Evropské sociologické asociace. Zaměřuje se na sociologii města a kultury. Je autorem či spoluautorem řady odborných prací, zejména Dějin obyvatelstva českých zemí a anglicky psaných publikací Konec Československa (1995) a Význam liberalismu na Východě a Západě (2000) a německy psané publikace Prostorové důsledky v Německu a sousedních zemích (1997).